08/06/18 West Georgia Fellowship of Christian Athletes